પ્રેમીને કાબુમાં રાખવા માટે પ્રેમિકા કરતી હતી આવું કામ, તમે પણ સાંભળીને દંગ રહી જશો….

ઉત્તર પ્રદેશના કાનપુરમાં એક હેરન કરનારી કેસ આવે છે. કાનપુરની પન્કીમાં મહિલા પ્રેમીની વશીકરણ માટે નર્મનંદોનું ઘર સંભાળવાની તકનીક સંતોષી થીમ હતી.

નરમમંડની સનસ્નીઇઝ વર્ટપ ક पुलिसપ્સ પર 24 કલાક પ્રદાફાશ કરે છે. યુવતીઓ અને એક પુરૂષોએ ધરપકડ કરી હતી.

બાંગડા નગર તટસ્થિત્ર મહિલાઓ નરમંડ પાંચ વહીવટીય એકાઉન્ટ્સમાં સુદેહ આવે છે.

પૂજા વિફ્લલે તેણી સોમવારે ટર્મકે નર્મન્ડ પ્લાન્ટમાં ફંક્યા. છેલ્લા ત્રણ વર્ષોથી બંને તકનીક-મંત્ર આવે છે. એસપી પશ્ચિમ ડ..

અન્દલ કુમાર નેતા કી કાંશીરામ કાલોની પન્કી નગર ગિતાના પતિની મૃત્યુ થઈ રહી છે.

দু’জনে বেরোন ત્રણેક વર્ષ પહેલા બાંડાની રેયુનામાં રહેવા આવી રહેલી રામ મનોહરથી ગીતાની નોકરીમાં આવી ગઈ હતી.

રામ મનોહર ને ગીતાની કલ્પના તે કોઈ પણ પ્રણાલીથી વશીકરણ કરે છે. ગિતા ને તમારી એક પ્રેમી ની વાત વાત કરો તે કસી.

કેટલાક સમય પછી રામ મનોહર કાનપુર આકર ગીતા પાંચેક હજાર બેંકમાં પાંચ નરમંદ આવ્યા હતા.

घर पर पूजा भी करेई। પૂજા અટકાયતમાં પણ પાંચેક હજાર બેંક શરૂ થાય છે.

એસપીની મહિલાઓએ છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી પૂજા-અર્ચના કરી હતી. આશ્ચર્યજનક છે કે જ્યારે તેની કોઈ કિંમત નથી આવી, ત્યારે નરમન્ડ પંડિત થયા હતા.

દિવાળી પર નહીં મનોહર, નહીં હો સકી પૂજા
પોલીસ નદીઓ 7 નવેમ્બરના મનોહર શહેરમાં આવી હતી. તે પછી ગિતામાંથી શિશુ બન્યું.

બંને વચ્ચે વિવાદ થયો ગિતા કવિતાઓએ કહ્યું કે પૂજા પાઠનું કોઈ પરિણામ નથી.

જો કે તે કકર ચાલ્યો હતો, દિવાળીની રાત ઘર આવી ગઈ. मगर वह नहीं आया. ત્યારબાદ મહિલા પૂજાઓ પર દબાણ લાવવામાં આવ્યું હતું.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *